STT Tên tài liệu
1 Sự khuyên bảo – advisability (should, ought to, had better)
2 Đưa ra đề nghị (making suggestions)
3 Yêu cầu lịch sự bằng cách sử dụng câu mệnh lệnh
4 Câu yêu cầu lịch sự với ‘would you mind’
5 Câu để xin phép và yêu cầu (permission and requests)
6 Sự bắt buộc và cần thiết – Obligation and Necessity: must or have to
7 Tổng quan về động từ khiếm khuyết (modal verbs)