STT Tên tài liệu
1 Đáp án bài tập sự khuyên bảo – advisability (should, ought to, had better)
2 Đáp án bài tập đưa ra đề nghị (making suggestions)
3 Đáp án bài tập yêu cầu lịch sự bằng cách sử dụng câu mệnh lệnh
4 Đáp án câu yêu cầu lịch sự với ‘would you mind’
5 Đáp án bài tập câu để xin phép và yêu cầu (permission and requests)
6 Đáp án bài tập sự bắt buộc và cần thiết – Obligation and Necessity: must or have to
7 Đáp án bài tập tổng quan về động từ khiếm khuyết (modal verbs)